ඉංග්රීසි ඉගෙන ගන්න

සහ ඕනෑම විදේශීය භාෂාවක්

කථන පුහුණුව සඳහා පුද්ගලයින් සොයන්න

වචන මාලාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ වචන ගබඩා කිරීම

ඔබේ අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමේ මෙවලම්

අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා මෘදුකාංග

ලියාපදිංචි වන්න

නොමිලේ ජංගම යෙදුම

Go to AppStore
Go to PlayMarket

ඉංග්රීසි ඉගෙන ගන්න

සහ ඕනෑම විදේශීය භාෂාවක්

කථන පුහුණුව සඳහා පුද්ගලයින් සොයන්න

වචන මාලාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ වචන ගබඩා කිරීම

ඔබේ අධ්‍යයන ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීමේ මෙවලම්

අධ්‍යාපන ආයතන සඳහා මෘදුකාංග

නොමිලේ ජංගම යෙදුම

Go to AppStore
Go to PlayMarket