زده کړه او تدریس

انګلیسي یا هره ژبه

د خبرو کولو تمرین لپاره خلک وپلټئ

د لغتونو ښه والی او د کلمو ذخیره کول

ستاسو د مطالعې موادو اداره کولو لپاره وسایل

د تعلیمي موسسو لپاره سافټویر

ګډون کول

وړیا ګرځنده اپلیکیشن

Go to AppStore
Go to PlayMarket

زده کړه او تدریس

انګلیسي یا هره ژبه

د خبرو کولو تمرین لپاره خلک وپلټئ

د لغتونو ښه والی او د کلمو ذخیره کول

ستاسو د مطالعې موادو اداره کولو لپاره وسایل

د تعلیمي موسسو لپاره سافټویر

وړیا ګرځنده اپلیکیشن

Go to AppStore
Go to PlayMarket