انګریزی زده کړه

او هره بهرنۍ ژبه

خلکو ته د خبرو ویلو تمرین کولو لپاره وپلټئ

د ټکو او الفاظو ښه کول

ستاسو د مطالعې موادو اداره کولو لپاره وسیلې

د تعلیمي ادارو لپاره سافټویر

ګډون کول

وړیا ګرځنده غوښتنلیک

Go to AppStore
Go to PlayMarket

انګریزی زده کړه

او هره بهرنۍ ژبه

خلکو ته د خبرو ویلو تمرین کولو لپاره وپلټئ

د ټکو او الفاظو ښه کول

ستاسو د مطالعې موادو اداره کولو لپاره وسیلې

د تعلیمي ادارو لپاره سافټویر

وړیا ګرځنده غوښتنلیک

Go to AppStore
Go to PlayMarket