ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਿਸੱਖੋ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਧਨ

ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਸਾਇਨ ਅਪ

ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

Go to AppStore
Go to PlayMarket

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਿਸੱਖੋ

ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਧਨ

ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਫਟਵੇਅਰ

ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

Go to AppStore
Go to PlayMarket