ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿ

ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ

ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಶಬ್ದಕೋಶದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್

ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ

ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

Go to AppStore
Go to PlayMarket

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿ

ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆ

ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಿ

ಶಬ್ದಕೋಶದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧನಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್

ಉಚಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್

Go to AppStore
Go to PlayMarket